BejelentésKALANDOZÓ MAGYAROK
„ Gyertek utazni, látni, megismerni a világot!

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Utazási szerződés

Különjárati utazási szerződés Amely létrejött egyrészről …………………………………………………. , mint fuvaroztató /továbbiakban: fuvaroztató/, másrészről Kalandozó Magyarok Kft., mint fuvarozó/továbbiakban: fuvarozó/ között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 1. Fuvaroztató megbízza a fuvarozót ...................................-től ...................................-ig ………………………………………. útvonal viszonylatában a különjárati utazási fuvar lebonyolításával. 2. Fuvarozó ezennel elvállalja az 1./ pontban körülírt fuvar teljesítését. 3. Fuvarozó kijelenti, hogy a fenti megbízást ………..- Ft/km ………………,-/gépjárművezető/ napi díjjal vállalja. Ezen túl a fuvaroztatót terheli az út során felmerülő úthasználati-, autópálya-és parkolási díj összege, amelyet a fuvaroztató ezennel elfogad. 4. Fuvaroztató jelen szerződés alapján kötelezettséget vállal arra, hogy az út 30%-ig forint összegű előleget fizet. 5. A fuvarozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa biztosított autóbusz műszaki hibája esetén a mentés megszervezését saját költségére biztosítja. 6. Fuvaroztató kötelezettséget vállal arra, hogy a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást az utasok tekintetében megköti, illetve gondoskodik az utasok által történő megkötéséről. 7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az autóbuszt vezető gépjárművezető(k) részére a fuvaroztató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges szállást és pihenést. 7.a Szerződő felek megállapodnak abban,hogy az autóbuszt vezető gépjárművezető(k) részére a vezetési és pihenőidőre vonatkozó AETR előírások betartása kötelező. Be nem tarthatósága esetén a fuvaroztatót terheli a felelősség. 8. A fuvaroztató a megbízás teljesítése, azaz a fuvar lebonyolítását követően a fuvarozó által kiállított számla ellenében nyolc napon belül köteles a fuvardíjat kiegyenlíteni. Késedelmes teljesítés esetén a fuvarozó jogosult a Ptk. idevonatkozó rendelkezésében foglalt legmagasabb mértékű kamatot felszámítani. 9. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy egyoldalú szerződés felmondás, szerződésszegés illetve az út bármely, az egyik félnek felróható okból történő meghiúsulása esetén az okozott kárt és az elmaradt hasznot köteles a másik félnek megtéríteni. 10. Szerződő felek egységesen megállapodnak, hogy a fuvar lebonyolítása során az utasok által szándékosan okozott károkért a fuvaroztató köteles helyt állni és azokat a fuvarozó felé megtéríteni. 11. Szerződő felek megállapodnak, hogy bármelyik fél az út indulása előtt legkésőbb 21 nappal állhat el minden kötelezettség nélkül a szerződés teljesítésétől. 12. Felek esetleges jogvita esetére a Pécsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Idevonatkozó rendelkezései az irányadók. Mohács,.. ….……… év ………………………hó, ………...nap …………………………………….. …………………………………….. Fuvarozó Fuvaroztató


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!